Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de (persoons-)gegevens die wij verzamelen en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Wij zijn wij?
Wij zijn Levoplant B.V. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de gegevens die in deze privacyverklaring worden genoemd. Onze contactgegevens zijn:

Levoplant B.V.
Pouwelslaan 31
2675 BK Honselersdijk
+31(0)174 521015

Bij vragen over de privacyverklaring kunt U ons per e-mail bereiken op info@levoplant.nl of per post op bovenstaand adres.

Welke gegevens verwerken wij?
In het kader van de verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. In onderstaande opsomming hebben wij omschreven welke gegevens dit betreft. Wij verwerken:
- NAW-gegevens
- E-mailadressen
- IP-adressen
- Cookies (voor online kanalen)
- Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
- Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of verlenen van diensten
- Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen
- Gegevens voor het onderhouden van contacten
Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste 2 jaar nadat de desbetreffende transactie is afgerond, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten
- Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen
- Het innen van vorderingen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer
- Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten
- Het onderhouden van contacten
- Het optimaliseren van onze online kanalen.
- Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontroles
- De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting

Op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst, opdracht, aanvraag of enig andere reden tot contact

Delen van gegevens.
Wij zullen uw gegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerkingen worden uw gegevens gedeeld met de volgende partijen:
- Groepsmaatschappijen
- Door ons ingeschakelde verwerkers
- Door ons ingeschakelde adviseurs
- Belastingdienst
- Toezichthoudende autoriteiten
Het kan zijn dat wij uw gegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrijft, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, om illegale activiteiten vermeende fraude of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.
Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens over te dragen in het geval dat wij een gedeelte van onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgifte van gegevens.
Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft worden uw gegevens niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

Uw rechten.
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:

- Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u gegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen in deze gegevens.
- Het recht om uw gegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
- Het recht om uw gegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw gegevens te laten beperken, mits passend binnen de geldende wettelijke kaders tav oa bewaarplicht.
- Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens vanwege uw specifieke omstandigheden.
- Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.
- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
- Het recht op het verkrijgen van de geregistreerde gegevens in een gangbaar formaat

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@levoplant.nl. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegeven aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij uw gegevens beveiligen.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@levoplant.nl.

Automatische besluitvorming.
Bij deze verwerking wordt niet gebruikt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wijzigingen met betrekking tot deze privacyverklaring.
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigingen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 6-8-2018